I. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn; tổ chức triển khai và thực hiện công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1.1. Tham mưu và chủ trì xây dựng chiến lược phát triển công tác khảo thí; công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong từng thời kỳ;

1.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;

1.3. Nghiên cứu đề xuất áp dụng công nghệ đánh giá tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và kiểm tra đánh giá;

1.4. Phối hợp với các khoa xây dựng ngân hàng đề thi và thực hiện quản lý ngân hàng đề thi theo quy định; thường trực công tác chuẩn bị các thủ tục lựa chọn và nhân bản đề thi chính thức cho các kỳ thi; chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm; thực hiện các thủ tục phối hợp với các khoa tổ chức chấm thi tự luận;

1.5. Tiếp nhận kết quả điểm quá trình, hoàn thiện hồ sơ thi, tổ chức thi, chấm thi kết thúc môn học và đánh giá kết quả điểm thi học phần;

1.6. Giám sát các công tác tổ chức thi, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm tra thẩm định tính chính xác của việc chấm thi; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;

1.7. Phối hợp với các đơn vị lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với quá trình dạy học của giảng viên; đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

1.8. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và chủ trì xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực này;

1.9. Xây dựng kế hoạch và tự đánh giá công tác đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.10. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động tự đánh giá, lưu trữ cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí. Công bố kết quả kiểm định chất lượng đào tạo đến các đơn vị và cá nhân trong toàn trường;

1.11. Tham mưu cho Nhà trường trong việc liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa các ứng dụng vào phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Nhà trường;

1.12. Tham mưu cho Nhà trường trong việc kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục. Đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục không còn phù hợp với thực tế; các quy định của Trường không phù hợp với quy định chung của Nhà nước.