GV. Th.S. Trần Thị Hằng

Email: tranthihangskv@gmail.com

Điện thoại: 0916710222

Nhiệm vụ:

 1. 1. Phụ trách trực tiếp công tác khảo thí các Khoa: Công nghệ thông tin; Ngoại ngữ; Kinh tế, Lý luận chính trị;
 2. 2. Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;
 3. 3. Phụ trách công tác Công đoàn, công văn đi, đến;
 4. 4. Thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên kiêm nhiệm;
 5. 5. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

 

CV.Th.S. Lê Thị Hường

Email: lehuonghuyen@gmail.com

Điện thoại: 0986651669

Nhiệm vụ:

 1. 1. Phụ trách trực tiếp công tác khảo thí  các khoa: Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo, Sư phạm kỹ thuật;
 2. 2. Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;
 3. 3. Đưa tin lên website;
 4. 4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

 

CV.Th.S. Phạm Thanh Bình

Email: binhvnn37@gmail.com

Điện thoại: 0932868797

Nhiệm vụ:

 1. 1. Phụ trách trực tiếp công tác điều động CBCT;
 2. 2. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;
 3. 3. Phụ trách cơ sở vật chất của phòng; 
 4. 4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

 

GV.Th.S. Nguyễn Thị Tố Oanh

Email: oanhnguyenskv@gmail.com

Điện thoại: 0983805545

Nhiệm vụ:

 1. 1. Phụ trách trực tiếp công tác khảo thí các khoa: Đại cương, Điện, Điện tử;
 2. 2. Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;
 3. 3. Thực hiện các nhiệm vụ của GV kiêm nhiệm; 
 4. 4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.