GVC.TS. Ngô Tất Hoạt – Trưởng phòng

Email: hoatskv@gmail.com

Điện thoại: 0383.037.037

Nhiệm vụ:

 1. 1. Phụ trách chung
 2. 2. Phụ trách trực tiếp:
  1. - Công tác chính trị tư tưởng, thi đua.
  2. - Công tác tuyển sinh; Quản trị website Phòng.
  3. - Công tác đảm bảo chất lượng.
  4. - Tư vấn tham mưu cho nhà trường các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
  5. - Chỉ đạo công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng.
  6. - Xây dựng và triển khai các báo cáo, kế hoạch.
 3. 3. Thực hiện các nhiệm vụ của GV kiêm nhiệm;
 4. 4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

 

Th.S Nguyễn Ngọc Quý – Phó trưởng phòng

Email: ngocquyskv@gmail.com

Điện thoại: 0983480255

Nhiệm vụ:

 1. 1. Điều hành công việc của phòng khi đồng chí PT phòng đi vắng
 2. 2. Phụ trách trực tiếp: công tác khảo thí
 3. 3. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu