Thông tin tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên thông năm 2021
03/03/2021 11:17
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên thông năm 2021
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên thông năm 2021

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy và đại học liên thông năm 2021. Chi tiết ở link đính kèm

http://phongdaotao.vuted.edu.vn/tin-tuc-4/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2021-2214;

http://phongdaotao.vuted.edu.vn/tin-tuc-4/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-2215